Transgender rights are human rights

Psychological Association of the Philippines - in response to an article entitled "Being Gay" of Philippine Star.

25/03/2013 18:00
Statement from PAP -- 13 March 2013

The Psychological Association of the Phiiippines reaffirms its position against LGBT discrimination.

In response to concerns from the public about a Philippine Star article dated March 11, 2013 entitled “Being Gay” by Tintin Bersola Babao and featuring Dr. Camille Garcia, the Psychological Association of the Philippines (PAP) wishes to reaffirm its position borne from scientific knowledge that being gay is not a disease or disorder. Like other national organizations such as the American Psychological Association, the British Psychological Society, and the Hong Kong Psychological Society, among many others, the PAP recognizes that there is no inherent illness or pathology behind same-gender sexual orientations. In fact, it has been 40 years since homosexuality was taken out in the Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders.

The PAP enjoins Filipino psychologists to stand by their professional and ethical commitments to affirm the rights and wellbeing of all individuals. Its position paper on Non-Discrimination Based on Sexual Orientation, Gender Identity and Expression reads,  “The PAP Code of Ethics (2010) is clear in its stance against discrimination. Filipino psychologists are called upon to recognize the unique worth and inherent dignity of all human beings; and to respect the diversity among persons and peoples. This means that Filipino psychologists should not discriminate against or demean persons based on actual or perceived differences in characteristics including gender identity and sexual orientation.”

It continues, “Lesbians, Gay and Bisexuals and Transgendered individuals confront social pressures to hide, suppress or even attempt to change their identities and expressions as conditions for their social acceptance and enjoyment of rights…. This anti-LGBT prejudice and discrimination tend to be based on a rhetoric of moral condemnation and are fueled by ignorance or unfounded beliefs associating these gender expressions and sexual orientations with psychopathology or maladjustment.”

Says PAP President Dr. Gina Hechanova, "The article presents a view of homosexuality that is clearly misinformed. We wish to invite the public to read more appropriate responses to the same questions posed in the article of Ms. Bersola-Babao. We also encourage media practitioners who wish to get professional psychological advice to see the list of certified psychologists in the PAP website (www.pap.org.ph)."

 

Statement from PSSP against LGBT Discrimination -- March 22, 2013

 

Nakikiisa ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino (PSSP), isang pambansang organisasyon ng mga indibidwal at grupong nagsusulong sa isang maka-kapwa at maka-Pilipinong sikolohiya, sa pagsulong sa karapatan ng lahat ng Pilipino na maging malaya sa diskriminasyon, kasama ang diskriminasyong batay sa lahi, kasarian, edad, antas panlipunan, at oryentasyong sekswal at identidad bilang babae o lalake.

 

Binabatikos ng PSSP ang artikulong nalathala sa pahayagang Philippine Star noong ika-11 ng Marso 2013 pinamagatang “Being Gay” kung saan pinayuhan ng isang sikolohista ang mga magulang at mga pamilyang Pilipino na pagsabihan, pagbawalan, at “ayusin” ang kanilang mga anak na posibleng LGBT para sila “ituwid” at magbago ng asal at pagkatao tungo sa pagiging heterosekswal.

 

Ang payong ito, kasama ang mga alinsunod na kilos, ay di-makatao, di-propesyunal, at pawang nakakadagdag sa opresyon at diskriminasyon sa mga sekswal na minoridad sa Pilipinas. Ito ay taliwas sa isa sa mga batayang prinsipyo, pagpapahalaga at paninindigan ng PSSP:

 

“Naniniwala ang PSSP sa pagtataguyod ng makabuluhang pakikiisa sa mga isinagilid, sinasamantala, at walang kapangyarihang sektor ng lipunan tungo sa pagkamit ng karangalan, katarungan, at kalayaan ng sambayanang Pilipino.” (Seksyon 5, Artikulo 2 ng Saligang Batas)

 

Hindi sakit o salot ang pagiging bakla o lesbyana; hindi ito kailangang gamutin o hanapan ng lunas. Bahagi ng karanasan at kulturang Pilipino ang mga LGBT – sila ay mga bata, matanda, kapamilya, kapit-bahay, kaeskwela, katrabaho, kasama sa pananampalataya, at kaisa sa ating paghahanap ng kalayaan, ginhawa, at magandang buhay.  Mahigit apat na dekada na ng pananaliksik sa sikolohiya ang nagpapatibay sa katotohanang ito.

 

Kaya alinsunod sa pagtataguyod ng Sikolohiyang Pilipino bilang mapagpalayang sikolohiya (Enriquez, 1992), naniniwala ang PSSP na walang lugar sa isang marangal, makatarungan, at malayang lipunan ang mga kilos at kaisipang nagpapababa ng dangal at dumadagdag sa pagsasagilid ng mga minoridad tulad ng mga LGBT – lalo na kung ang mga kilos at kaisipang ito ay nagmumula sa mga sikolohista at iba pang propesyunal, walang basehan sa pananaliksik, at taliwas sa ating mga pagpapahalaga bilang disiplina at kilusan.

 

Hinihikayat ng PSSP ang lahat ng mga sikolohista at mag-aaral ng sikolohiya na makiisa sa pagsulong ng karapatan, kalayaan, at pagkakapantay-pantay ng lahat ng Pilipino, bata at matanda, LGBT man o heterosekswal.

 

Mga Sanggunian:

Enriquez, V.G. (1992). From Colonial to Liberation Psychology. Quezon City: University of the Philippines Press. 

Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino. (2007). Saligang Batas.

Association of Transgender People in the Philippines (ATP)

Create a website for freeWebnode